Bảng giá

Miễn Phí

0

 • VND/tháng
 • Tối đa 30 phút/live
 • 1 live/ngày
 • 1 live cùng lúc
Cá nhân

300.000

 • VND/tháng
 • Tối đa 2 giờ/live
 • 15 live/ngày
 • 3 live cùng lúc
Doanh nghiệp

3.000.000

 • VND/tháng
 • Tối đa 8 giờ/live
 • 50 live/ngày
 • 10 live cùng lúc